นายก อบจ.สงขลาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ บริเวณลานชมดาว แหลมสมิหลา

    2013-11-16 13:27:31
           ณ บริเวณลานสระบัว  แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องท่องเที่ยวภายใต้โครงการ "SONGKHLA  IPOH FRIEND RIDE 2013" โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ        สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา และภาคีเครือข่ายคนรักษ์สุขภาพ โดยมีจุดม่งหมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นสอดรับกับการลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ภายในงานมีผู้ร่วมงานเป็นนักกีฬาจักรยานชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มนักกีฬาท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และประชาชนชาวไทยที่สนใจการปั่นจักรยานเพื่อการท่่องเที่ยวและสุขภาพ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเยาวชน และคนรักการปั่นจักรยาน