นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯและซ้อมแผนเพื่อป้องกันภัยพิบัติ

    2013-11-15 13:11:00
             วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล)นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ และซ้อมแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ประจำปี 2556 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อให้การเตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติตามแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของ อบจ.สงขลา ประจำปี 2556 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เฉพาะกิจฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ เรือพร้อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัย ซึ่งทาง อบจ.สงขลาได้ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผนเพื่อป้องกันภัยพิบัติฯ ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบริเวณคลองวง ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงความพร้อมของกำลังพลประจำศูนย์ฯฯ           นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมเขตร้อน ลมมรสุมที่พัดผ่านคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ้่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปีมีผลให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวและพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุให้มีฝนตกมากเป็นบริเวณกว้าง อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง และหลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูมรสุมมาโดยตลอด ซึ่งทาง อบจ.สงขลามีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง และในฤดูมรสุมปีนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯเพื่อการพร้อมรับสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเต็มที่