นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัดฯ

    2013-11-13 16:13:57
              เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด สาขาคอหงส์ และร่วมงานฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของการจัดตั้งสหกรณ์ ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เผยว่า การดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของสหกรณ์ฯ ถือเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนตั้งแต่ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคประชาชน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างวินัยในการออมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลกำไรทางทรัพย์สิน แต่เป็นการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกฯ และท้ายที่สุดก็สามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป