นายก อบจ.สงขลา รับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการ “ปัญญาชนร่วมสร้างนำทางสู่เครือข่ายชุมชน”

    2013-11-13 15:31:10
             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการสภาเยาวชนเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน "ปัญญาชนร่วมสร้างนำทางสู่เครือข่ายชุมชน" พร้้อมนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เผยว่า การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนแต่ละท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านจริยธรรมและคุณธรรม ถือเป็นบทบาทหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติเหล่านี้           สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งในด้านวิชาความรู้  ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมไปจนถึงการเล่นกีฬา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต และทาง อบจ.สงขลายินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เหล่านี้