นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมในการกำหนดกิจกรรมซ้อมแผนปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติฯ

    2013-11-12 17:39:33
            วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมในการกำหนดกิจกรรมซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติฯ โดยมีคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.สงขลา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน         สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การวางแผนรับมือกับภัยพิบัติพิบัติฯจำต้องอาศัยแนวทาง มาตรการและแผนปฏิบัติการเป็นกรอบในการดำเนินงาน เพือให้การเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    โดยทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังตั้งแต่ในภาวะปกติด้วยการเตรียมการเกี่ยวกับระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการฟื้นฟูภายหลังจากเกิดภัย ดังนั้นเพื่อให้แผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันเหตุการณ์ ลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึ้นในทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ทาง อบจ.สงขลา จึงได้จัดประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรมในการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติขึ้นในวันนี้