นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูมรสุม

    2013-11-11 21:33:59
             วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรีชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีคณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในสังกัด อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้           สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุม ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม พร้อมนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เตรียมการเพื่อเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ บริเวณคลองวง ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ ทาง อบจ.สงขลา ได้นำร่องโครงการเพื่อตรียมรับมือกับภัยพิบัติฯในช่วงฤดูมรสุม โดยได้มีการปล่อยให้เครื่องจักรกลของ อบจ.สงขลาให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓จุด ได้แก่ อำเภอสะเดา อำเภอระโนด และตำบลเขารูปช้าง ภายใต้โครงการป้องกันน้ำท่วม