การประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านสุขภาพการคัดกรองโรคขั้นพื้นฐาน

    2013-11-08 13:55:57
               วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม "การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านสุขภาพการคัดกรองโรคขั้นพื้นฐาน"โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯเป็นแกนนำ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสงขลา           สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว เป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คัดกรองโรคขั้นพื้นฐาน และโครงการส่งเสริมการคัดกรองโรคขั้นพื้นฐานครัวเรือน โดยทาง อบจ.สงขลาได้จัดซื้อครุภัณฑ์คัดกรองโรคขั้นพื้นฐาน และจัดทำสมุดบันทึกการคัดกรองโรคขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้แก่ อสม.นำไปให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลา          ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ประชุมฯจึงได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองโรคขั้นพื้นฐานในชุมชน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทาง อบจ.สงขลา คาดหวังว่าผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนารูปแบบในการให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น และจะเป็นปัจจัยสำคัญอันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือ ชุมชนเข้มแข็งต่อไปในอนาคต