นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

    2013-11-07 16:23:36
             วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลนาทวีนอก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา "พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาทวีนอก โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาทวีนอก ร่วมด้วยกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาทวีนอกทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของหน่วยบริการปฐมภูมิ และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ได้ให้การบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาฯดังกล่าว