นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในจ.สงขลา

    2013-11-07 14:39:20
             วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ร่วมประชุมกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา  โดยในเบื้องต้น ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนายกสมาคมฯ เหรัญญิกฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯชุดดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ และกิจกรรมต่างๆตามบทบาทในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯในการให้ความช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม           นอกจากนี้ นายก อบจ.สงขลา และคณะกรรมการฯยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินอุดหนุนแก่สมาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้งนี้เป็นงบประมาณสนับสนุนให้ทางสมาคมฯ ได้ขับเคลื่อนภารกิจ หรือกิจกรรมต่างๆในการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา เป็นลำดับต่อไป