นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

    2013-11-07 14:30:29
            วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรีชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัด อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน         สำหรับรายละเอียดในการประชุมประจำเดือนในครั้งนี้ ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการฯของแต่ละส่วนราชการที่สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ) พร้อมนี้ได้ร่วมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเร่งแก้ไข หรือปรับปรุง อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการนำแนวทางที่ได้ข้อยุติจากการประชุมในครั้งนี้ไปถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน