นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมนกกรงหัวจุกฯ

    2013-11-05 17:13:38
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ สำหรับรายละเอียดในการอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกกรงหัวจุก 2.แนวทางการปฏิบัติของสมาชิกชมรมนกกรงหัวจุก และ 3. การวางแผนเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก        ทั้งนี้ที่ผ่านมา ทาง อบจ.สงขลา ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงนกกรงหัวจุก และสนับสนุนการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกมาโดยตลอด ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้นำนกกรงหัวจุกมาแข่งขันประชันเสียง เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงนก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้หากมีกาารผลักดันจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังกล่าวทาง อบจ.สงขลา จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลาและเครือข่ายฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ใก้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร