การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์)

    2013-11-05 13:37:21
          ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบรืหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อเเตรียมความพร้อมในการขอรับโอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับโอนสถานศึกษาดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ประกอบกับทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอรับโอนสถานศึกษาดังกล่าวในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556        สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับโอนสถานศึกษาฯข้างต้นนั้น ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลเบื้องต้น โดยกล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าว จำต้องอาศัยระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. พ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2549  และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. พ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นคณะกรรมการประเมินความพร้อมฯ เพื่อให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พิจารณาดำเนินการต่อไป