นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วม ในงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19

    2018-06-01 11:00:55
    31 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วม ในงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย กงสุลใหญ่แห่งสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา กงสุลใหญ่แห่งสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน กงสุลใหญ่แห่งสถานกงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการและความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่อาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลา ที่มีเอกลักษณ์ของความอร่อยในแบบอาหารปักษ์ใต้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเทีทยวของจังหวัดสงขลา ตลอดจนถึงเป็นการกระจายรายได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น