นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2013-11-04 22:39:18
               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา (พื้นที่โครงการ :บริเวณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา)พร้อมนี้หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับรายละเอียดในการประชุมฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำแผนการดำเนินงาน หรือ การพิจาณาขอบเขตในการออกแบบฯ รวมไปจนถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง                ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานข้างต้นถือเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารฯในด้านสวัสดิการ ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ได้มุ่งเน้นในการดูแลทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งนับวันความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และความสำเร็จในการวางแผนชีวิตและสุขภาพของประชากรไทย ส่งผลให้โครงสร้างสังคมไทยเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ"ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุ และร่วมตระหนักในคุณค่า ศักยภาพ ประสบการณ์ ตลอดจนภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต สู่การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ด้วยเหตุผลข้างต้น ทางอบจ.สงขลา จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุขึ้น