นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะทำงานของสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 ฯ

    2013-11-04 16:20:42
         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรีชั้น 4 อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมฯ กับคณะทำงานของสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากเกษตรกรทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา          สำหรับรายละเอียดการประชุมฯ ทางคณะทำงานฯและนายก อบจ.สงขลา ได้ร่วมกันปรึกษา หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาให้สอดคล้องกับบทบาท และหน้าที่ของ อบจ.สงขลา  พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาเกษตรกรฯ ได้รวบรวมประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกร รวมไปจนถึงการพัฒนาภาคเกษตรของจังหวัดสงขลา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันผลักดันกฎหมายว่าด้วยการออมฯ ของกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา อุปสรรคแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ ตรงประเด็น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน