การสรุปกรอบนวัตกรรมนโยบาย 6 ด้าน ภายใต้การจัดกิจกรรม"ออกแบบอนาคตสงขลา ปี2556"

    2013-11-01 17:59:11
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสรุปกรอบนวัตกรรมนโยบาย ทั้ง 6 ด้าน หลังจากที่ได้ผ่านกิจกรรมระดมความคิดเห็น " ออกแบบอนาคตสงขลา" มาเแล้วเป็นระยะเวลา 2 วัน พร้อมนี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรคคประชาธิปัตย์ ซึ่งรับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังข้อสรุปนโยบายฯ ร่วมด้วย นักวิชาการจากสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย และกลุ่มภาคประชาสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สำหรับการจัดกิจกรรม "ออกแบบอนคตสงขลา ปี 2560" ในครั้งนี้ ทาง อบจ.สงขลา และสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยได้อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในทุกภาคส่วนในการเข้ามานำเสนอความคิดเห็นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ รวมไปจนถึงการรับรู้ข้อมูลรอบด้าน และได้มีการนำองค์ความรู้ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดเป็นกรอบนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจังหวัดสงขลาจริงในสี่ปีข้างหน้า ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม "ออกแบบอนาคตสงขลา ปี 2560" ได้ข้อสรุปแยกออกเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้ 1.ด้านธรรมาภิบาล สรุปเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1.1 จัดตั้งสภาประชาชนคนสงขลา 1.2 หลักสูตรโตไปไม่โกง 1.3 การบริการสาธารณะ 24 ชั่วโมง 2. ด้านสวัสดิการ สรุปเป็น 1 ปรเด็น ได้แก่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 3. ด้านการศึกษา สรุปเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 3.1 โรงเรียนอาเซียน 2และ3ภาษา 3.2 ศูนย์อาเซียนศึกษาประจำอำเภอ 3.3 โรงเรียนเส้นทางใหม่ 3.4 สภาการศึกษา 3.5 การแข่งขันมหกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา 3.6 โครงการประกันโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยและเด็กพิเศษ 4.ด้านโลจิสติกส์ สรุปเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 4.1 สร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์สู่ภูมิภาค 4.2 กิจการเพื่อสังคมโลจิสติกส์เพื่อชุมชน 5.ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สรุปเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 5.1 โครงการบ่มเพาะธุรกิจสงขลา 5.2 โครงการที่สุดสงขลา 5.3 โครงการเครือข่ายนวัตกรรมเยาวชน 6.ด้านการเกษตร สรุปเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 6.1 ลดต้นทุน เพิ่มรายได้สินค้าเกษตร 6.2 ชุมชนเกษตรพอเพียง 6.3 ประมงพื้นบ้าน โดยผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม "ออกแบบอนาคตสงขลา ปี 2560" ซึ่งได้สรุปออกมาเป็นกรอบนวัตกรรมทั้ง 6 ด้าน ในครั้งนี้นั้น ท้ายที่สุดจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในจังหวัดสงขลาต่อไป