บรรยากาศในการประชุมสัมมนา " ออกแบบอนาคตสงขลา " ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่

    2013-10-31 23:26:09
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษา /การเกษตรครัวจังหวัดสงขลา /สวัสดิการและการออม/ระบบโลจิสติกส์ ในการประชุมสัมมนา "ออกแบบอนาคตสงขลา " วันที่สอง (วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและถาบันออกแบบอนาคตแห่งประเทศไทย FIT (Future Innovation Institute) พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ทองอยู่ นักวิชาการด้านการจัดการสหกรณ์ และทอลค์โชว์จาก พ.อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา สำหรับการจัดกิจรรมประชุมมสัมนาฯในวันนี้ ประกอบด้วย การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากองค์กร และผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านต่างๆมาร่วมแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการ และร่วมแสนอแนะแนวทางเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยแบ่งประเด็นในการระดมความคิดเห็นออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ด้านการศึกษา 2.ด้านการเกษตรครัวอาหารจังหวัดสงขลา 3.ด้านการออมและสวัสดิการ และ 4. ด้านระบบการขนส่ง  นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะรวบรวมข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯทั้งสองวัน (วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2556) นำมาเสนอต่อที่ประชุมฯในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในเวลา 13.00- 16.30 น. เป็นลำดับต่อไป