การประชุมสัมมนาในหัวข้อ “ออกแบบอนาคตสงขลา” ณ โรงแรมหรรษา เจ บี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    2013-10-30 16:15:16
    วันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม หรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดโครงการประชุมสัมมนาในหัวข้อ "ออกแบบอนาคตสงขลา" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายพิเศษในหัวข้อการแนะนำ Policy Design Lab ซึ่งเป็นต้นแบบในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายจากประเทศ Finland สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา "ออกแบบอนาคตสงขลา"นี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคคลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป ประกอบกับเพื่อให้สอดรับกับนโยบายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วมร่วม ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสงขลา อีกทั้งทาง อบจ.สงขลาจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเป็นกรอบ/ทิศทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน 3 เสาหลัก ได้แก่ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับการจัดกิจกรรมข้างต้นได้แบ่งกลุ่มสัมมนาฯออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ (1)วันที่ 30 ตุลาคม 2556 แบ่งกลุ่มสัมมนาฯออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 สัมมนาหัวข้อธรรมาภิบาล และ กลุ่มที่ 2 สัมมนาหัวข้อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ (2) วันที่ 31 ตุลาคม 2556 แบ่งกลุ่มสัมมนาฯออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 สัมมนาประเด็นการศึกษา กลุ่มที่ 2 ประเด็นการเกษตรครัวจังหวัดสงขลา กลุ่มที่ 3 ประเด็นการออมและสวัสดิการ และ กลุ่มที่ 4 ประเด็นระบบการขนส่ง นอกจากนี้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จะมีการสรุปข้อคิดเห็นต่างๆทั้ง 6 ประเด็นที่ได้ร่วมสัมมนาฯมาทั้ง 2 วัน ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นลำดับต่อไป