รองนายก อบจ.สงขลาร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานฯ

    2013-10-30 15:44:14
    ในวันที่  30  ตุลาคม  2556   เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4  สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ   มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมีนายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจากจังหวัดภาคใต้ตอนล่างจำนวน 9 จังวหัด ซึ่งประกอบด้วย 1. จังหวัดสตูล 2.จังหวัดยะลา 3.จังหวัดปัตตานี 4.จังหวัดนราธิวาส 5.จังหวัดสงขลา 4.จังหวัดพังงา 6.จังหวัดกระบี่ 7.จังหวัดตรัง 8.จังหวัดสงขลา และ 9.จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมมือกับทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมข้างต้น โดยทุกหน่วยงานต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดโอกาสให้เยาวชนในทุกท้องถิ่นได้หันมาสนใจในการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาเพื่อยกระดับมาตรฐานนของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของผู้บริหาร อบจ.สงขลา ที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด