รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกิจกรรมและแนวทางการจัดงาน "วันสงขลา" ประจำปี 2562

    2018-06-04 14:05:40
    4 มิถุนายน 2561 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบหมายจากนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มย่อย เพื่อสรุปผลการประชุม กำหนดกรอบกิจกรรมและแนวทางการจัดงาน "วันสงขลา" ประจำปี 2562 เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสงขลาล่วงหน้า ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลาร่วมกับ 15 ภาคี บริหารจัดการตามโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา มีดำริที่จะกำหนดให้มี วันสงขลาขึ้น เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนสงขลา รวมทั้งเป็นโอกาสเดียวที่จะร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ จิตสำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและพลังขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันของชาวสงขลา ที่พำนักอยู่ทุกถิ่นฐาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ