การร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

    2013-10-28 15:34:36
    วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวัชระ เพชรทอง รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและเผยแพร่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองและการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับฯ ทั้งนี้ในรายละเอียดของการร่วมประชุมกับคณะกรรมมาธิการฯ ทางหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติจากอุทกภัยฯ ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรในพื้นที่ หรือ การบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาและทรัพยากรของภาครัฐ อาทิ การฝึกอบรมมิสเตอร์เตือนภัย การฝึกอบรม OTOS การขุดลอกคูคลองต่างๆ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันอุทกภัยฯ การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือสื่อสารตลอดจนการเตรียมเครื่องจักรเพื่อใช้อำนวยความสะดวกเมื่อเกิดภัย และการจัดตั้งศูนย์ป้องกันอุทกภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ทางผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านี้ทางอนุกรรมมาธิการฯ จะนำไปเสนอต่อคณะกรรมมาธิการฯ แล้วนำเสนอต่อสำนักงบประมาณ ตามลำดับ สำหรับการลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงของคณะกรรมมาธิการฯในครั้งนี้ถือเป็นบทบาทสำคัญยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  อีกทั้งยังเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจ ตามหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐