การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดของ อปท. รอบคัดเลือกระดับภาคใต้

    2013-10-28 13:44:46
    วันที่ ๒๖ ตค. ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางไปให้กำลังใจให้กับนักกีฬา พร้อมทั้งให้พรและกล่าวโอวาทให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ และนำประสบการณ์ที่ดีมาพัฒนาตนเองทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของผู้บริหารฯในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด