นายก อบจ.๑๔ จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่

    2013-10-26 12:33:52
    วันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ ทั้งนี้ในการประชุมฯได้มีการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งได้ระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาแนวทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีน้ำมันจากผู้ประกอบการ ผู้ค้าปลีก สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งในทางปฏิบัติประสบปัญหามาโดยตลอด ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามเป้า และไม่คุ้มค่ากับการออกไปจัดเก็บภาษี ในขณะที่การจัดเก็บภาษีข้างต้นจะเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยอำนวยบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น  พร้อมนี้ทาง อบจ.สงขลา ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯได้เชิญท่านวีระชัย ชมสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"