นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันฟุตบอล

    2013-10-21 17:05:37
    วันที่ 21 ตค. 2556 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องฯในการเตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอล “สงขลาลีก” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารฯในด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยในเบื้องต้นทาง อบจ.สงขลาได้ระบุประเภทกีฬาที่เจาะจงไว้ นั่นคือ "กีฬาฟุตบอล" ทั้งนี้หากในอนาคตทางหน่วยงานมีความพร้อมก็จะขยายประเภทกีฬาให้มีความหลากหลาย อาทิเช่น กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาวอลเลย์บอล เป็นต้น สำหรับการส่งประเภททีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "สงขลาลีก" นั้น ทาง อบจ.สงขลา ได้แบ่งกลุ่มตามช่วงอายุของนักกีฬาไว้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อายุระหว่าง17 – 19  ปี (ส่งชื่อได้ 12 คน ลงสนามได้ 4 คน) กลุ่มที่ 2  อายุระหว่าง 20 – 21 (ส่งชื่อได้ 10 คน ลงสนามได้ 3 คน) กลุ่มที่ 3  อายุระหว่าง 22 – 23 (ส่งชื่อได้ 9 คน ลงสนามได้ 2 คน)  กลุ่มที่ 4  อายุ 23  ขึ้นไป โดยไม่จำกัดอายุสูงสุด (ส่งชื่อได้ 9 คน ลงสนามได้ 2 คน)  พร้อมนี้ได้กำหนดให้แต่ละทีมเสนอรายชื่อได้ทีมละ 40 คน สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ ทาง อบจ.สงขลาได้คาดหวังไว้ว่าในอนาคตผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ในการเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด