นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

    2013-10-21 17:04:40
    วันที่ 21 ตค. 2556 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างประดิษฐานองค์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ควบคู่กับการก่อสร้างศูนย์ศึกษาผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา