นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานประเพณีลากพระ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ เวทีกลางแจ้ง เทศบาลตำบลระโนด

    2013-10-21 12:55:23
    วันที่ 20 ตค. 2556 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ เวทีกลางแจ้ง เทศบาลตำบลระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา ในการดำเนินงานดังกล่าวทาง อบจ.สงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณกาล ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดย อบจ.สงขลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท