นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ และตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานดอกแก้ว

    2013-10-21 12:46:01
    วันที่ 20 ตค. 2556 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ และตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานดอกแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา  โดยในการดำเนินงานดังกล่าวทาง อบจ.สงขลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท