นายกอบจ.สงขลา ให้โอวาทนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดอปท.ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31

    2013-10-21 11:08:29
    วันที่ 18 ตค. 2556 เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๔๘ คน ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑ ที่จังหวัดตรัง  โดยกล่าวขอให้นักกีฬาในสังกัด อบจ.สงขลาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลัง ความสามารถ มีสปีริตของการเป็นนักกีฬา  มีความสามัคคีในหมู่คณะฯ   ตลอดจน รู้แพ้   รู้ชนะ รู้อภัย และนำชื่อเสียง เกียรติยศมาสู่องค์กร