พิธีปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ของศูนย์เฉพาะกิจจิตอาสา ประชาสร้างชาติ

    2013-10-14 13:59:23
    ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายบรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นำคณะทีมงานของศูนย์เฉพาะกิจจิตอาสา ประชาสร้างชาติ   เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ของศูนย์เฉพาะกิจจิตอาสาฯ เพื่อใช้ในการติดตอประสานงาน และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเขตจังหวัดสงขลาได้อย่างทันท่วงที