พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด

    2013-10-14 13:23:44
    ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการรปะชุมสามัญ ประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ซึ่งผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯในรอบปีที่ผ่านมานั้น พบว่า ประสบผลสำเร็จได้ตามความมุ่งหมาย สามารถปลดเปลื้องหนี้สินให้กับเกษตรกรได้หลายราย ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวเป้นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนได้ภายในอนาคต