พิธีเปิดงานประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2556 ณ วัดอุทัยธาราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

    2013-10-14 11:21:52
    ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2556 ณ วัดอุทัยธาราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  สำหรับการจัดงานประเพณีในครั้งนี้ถือเป็นงานบุญที่พี่น้องชาวเหนือได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายยุคสมัย ซึ่งคล้ายกับประเพณีการทำบุญเดือนสิบของพี่น้องชาวใต้ นั่นคือ การอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นบทบาทหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่จะร่วมกันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นในคงอยู่สืบไป