พิธีเปิดการประชุมใหญ่ ปี 2556 ของสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด

    2013-10-11 13:06:20
    ในวันนี้ เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ ปี 2556 ของสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาให้กับสมาชิกและครอบครัว ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัว โดยยึกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเป็นช่องทางหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของ อบจ.สงขลา