นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561

    2018-06-05 09:50:17
    4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินของโครงการต่างๆทั้งหมด ทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการอยู่ ว่ายังมีปัญหาใดที่ยังต้องแก้ไขในแต่ละกอง พร้อมทั้งชี้แจงสถานะทางการเงินจากกองคลัง และการเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 4 ห้องวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวาระประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕61 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 3.1 ติดตามความพร้อมของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ (กองส่งเสริมฯ) 3.2 ติดตามความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรม (กองผังเมือง) 3.3 ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนบริเวณด่านพรหมแดน (กองผังเมือง) 3.4 ติดตามความก้าวหน้าศูนย์คมนาคมขนส่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กองผังเมือง) 3.5 ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง) 3.6 ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินกู้ (กองคลัง) ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 4.1 แนะนำข้าราชการใหม่ (กองการเจ้าหน้าที่) 4.2 รายงานสถานะการคลัง (กองคลัง) 4.3 ปฏิทินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (สำนักปลัดฯระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 5.1 การเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (สำนักปลัดฯ) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)