นายก อบจ.สงขลา ร่วมหารือกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มอ.เกี่ยวกับ “ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา"

    2013-10-09 08:57:41
    เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะฯ เข้าพบ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ “ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา”  ซึ่งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ในด้านการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ ของทะเลสาบสงขลา อย่างถูกวิธี