ประชุมนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และอุตสาหกรรม การจัดหาศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP

    2013-10-08 14:19:20
    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดหาศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา