พิธีเปิดงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด

    2013-10-08 14:11:35
    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด