การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖

    2013-10-08 13:26:12
    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และมีวาระดังนี้ (๑.) เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (๒.) ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๒,๓  (๓.) ญัตติขอความเห็นชอบ เรื่อง การขอรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์  (๔.) ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนสนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา  (๕.) ญัตติขอความเห็นชอบ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังขอบริหารจัดการสนามกีฬา และอัฒจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อน จังหวัดสงขลา (๖.) ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (๗.) เรื่องอื่นๆ