พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนวัดประตูชัย ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

    2013-09-30 14:01:27
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สนามโรงเรียนวัดประตูชัย ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬา และเป็นการออกกำลังกาย เพราะกีฬาในอนาคต เยาวชน สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ทางหนึ่ง ดังนั้น การใช้กีฬาเป็นสื่อ ถือเป็นสิ่งที่ดี และเป็นแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนในตำบล