โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

    2013-09-30 13:44:43
    เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กิจกรรม การประชุมสัมมนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร บุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเปรียบเสมือนแก่นขององค์กร ถือได้ว่า เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท เสียสละ สามัคคี และมีจิตอาสาในทุกด้าน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยเชิญ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้กับบุคลากร