การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖

    2013-09-27 08:47:21
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีวาระดังนี้  (๑.) เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (๒.) รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (๓.) ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๔.) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  (๕.) ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (๖.) ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (๗.) ญัตติขอความเห็นชอบ เรื่อง การโอนพัสดุประเภทที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้แก่หน่วยงานอื่น (๘.) ญัตติขอความเห็นชอบ เรื่อง การรับโอนแพขนานยนต์จากหน่วยงานอื่น (๙.) เรื่องอื่นๆ