นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมจัดการขยะของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา

    2018-06-05 15:00:07
    5 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับนายศักระ กบิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมจัดการขยะของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก หน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมจัดการขยะของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับนโยบายในการดำเนินการตามแผนแม่บท การบริการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยการจัดกิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 โดยการรวบรวมขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดสงขลา ไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่สมุทรปราการ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยรถที่นำขยะอันตรายไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะอันตรายต่อไป