นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการ วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 "คน น้ำ ป่า พึ่งพาอย่างยั่งยืน ณ ริมคลองท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ

    2018-06-05 15:32:42
    5 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการ วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 "คน น้ำ ป่า พึ่งพาอย่างยั่งยืน ณ ริมคลองท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสรรเพชญ บุญญามณี พร้อมด้วย นายกเทศบาลตำบลท่าช้าง ปลัดอาวุโสอำเภอบางกล่ำ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าช้าง และประชาชนอำเภอบางกล่ำเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยการจัดทำโครงการ วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 คน น้ำ ป่า พึ่งพาอย่างยั่งยืน ของเทศบาลตำบลท่าช้าง เป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก และสอดคล้องกับแนวทาง และจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัด 15 วาระจังหวัดสงขลากำหนดให้ การอนุรักษ์คลองบางกล่ำ เป็นต้นแบบ สงขลา คลองสวย น้ำใส ซึ่งใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวทางในการพัฒนา สงขลาพอเพียง และเกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การทำงานสอดประสานกับระบบ CSR โดยมีการปล่อยพันธุ์กุ้งแม่น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว ที่จะทำให้เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ของคลองบางกล่ำ และคลองพื้นที่ใกล้เคียง และการปล่อยปลากินพืช จำนวน 2 แสนตัว เพื่อกินแพลงตอนในคลองบางกล่ำ เป็นการลดภาวะน้ำเสีย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเชิงเศรษฐกิจโดยการปลูกมะพร้าว จำนวน 50 ต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ของอำเภอบางกล่ำทั้งสิ้น