รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563

    2020-09-16 09:23:48
    วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อป้องกันความขัดแย้งในองค์กร และนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน โดยมีรองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบจ.สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมโครงการฯ ณ ห้องการะเกดแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมกรีนเวิล์ด พาเลสสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต หาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยที่โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการทำงานเป็นทีมเพื่อป้องกันความขัดแย้งในองค์กร เป็นโครงการซึ่งกองกลางเจ้าหน้าที่ได้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม เกิดความตระหนักรู้ ในความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความต่างระหว่างบุคคล มีทัศนคติที่ดีในการมองปัญหา และสามารถปรับโลกทรรศ์ระหว่างกันได้ อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรม มีขวัญกำลังใจ และเสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน รวมถึงมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นต่อการทำงาน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นภายในองค์กร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สมาชิกสภา อบจ. สงขลา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างรวม 700 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร ได้นำความรู้ จากโครงการมาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือวิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์