ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563

    2020-09-16 13:16:46
    วันที่ 15 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 และได้รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณฯ ณ ห้องติณสูลานนท์ ชั้น 3 อาคารอัฒจรรย์สนามกีฬาติณสูลานนท์