ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ “Songkhla Extreme Sport Park”

    2020-09-21 15:40:42
    วันที่ 21กันยายน 2563 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ “Songkhla Extreme Sport Park” (กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน) ณ ห้องประชุม ทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ หน่วยงานและองค์กรระดับต่าง ๆ รับทราบการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม