ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา และคณะ

    2020-09-22 14:32:37
    วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายพิมลศักดิ์ หมายดี ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาในครั้งนี้เนื่องจาก ติดตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน โดยการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้กับทาง อบจ.สงขลา อีกด้วย ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา