ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี 2563

    2020-09-22 14:47:56
    วันที่ 22 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี 2563 กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 7-25 กันยายน 2563 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา