ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา ป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้บกพร่องระยะแรก

    2020-09-22 15:09:58
    วันที่ 22 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้บกพร่องระยะแรก (MCI) (Smart brain clinic) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ภายใต้ระบบบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพ และมิติสังคม