ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

    2020-09-28 16:23:15
    วันที่ 27 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา โดยนายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจขององกรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ และมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดสงขลา