ประธานสภาอบจ.สงขลา เปิดการประชุมสภาอบจ.สงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

    2020-09-28 16:27:32
    วันที่ 28 กันยายน 2563 นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 โดยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวาระที่สำคัญคือ นายมิตร แก้วประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอควนเนียง ตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา และนายอาคม ประสมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอนาหม่อม ตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง การติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร การลงมติขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การลงมติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และลงมติขอความเห็นชอบ เรื่อง การโอนอาคารหน่วยบริการประชาชน ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลัง ให้แก่สถานีตำรวจภูธรม่วงงาม